Why did Spindle fails and What Does HST do to Repair It?

 

    * Determine the cause of failure
    * Repair the spindle to "As-New" condition
    * Protect the spindle for safe transit
    * Provide useful information to help our customers avoid future failures

     สาเหตุการเสียของสปินเดิ้ลและขั้นตอนการซ่อมของ HST

 

    *ตรวจสอบหาสาเหตุของความเสียหาย
    *ทำการซ่อมเปรียบเสมือนของใหม่
    *มีการบรรจุหีบห่อที่ดีต่อการปกป้องแกน      

    *สปินเดิ้ลจากการชำรุดเสียหายในระหว่างการขนส่ง
    *สรุปข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้งานเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียหายในอนาคต

 

     

     Log-In


     The first step is to log-in and check the spindle serial numbers against      our data base of over 100,000 spindle repairs. Once logged in and

     photographed the spindle next goes to our breakdown and clean area.

     Here the spindle is completely disassembled and thoroughly cleaned.

     

 

   

     ตรวจสอบฐานข้อมูลก่อนซ่อม


     ขั้นตอนแรกของการซ่อมเริ่มด้วยการเข้าระบบตรวจสอบรหัสของสปินเดิ้ลที่จะซ่อม

     กับข้อมูลของสปิ้นเดิ้ลต่างๆกว่า 100,000แกนที่มีอยุ่ในฐานข้อมูลของHSTหลังจาก

     การตรวจสอบและบันทึกรูปภาของสปินเดิ้ล จากนั้นจะทำการส่งต่อไปเพื่อถอดและ

     ทำความสะอาดซึ่งทุกชิ้นส่วนของสปิ้นเดิ้ลจะถูกถอดและทำความสะอาดทั้งหมด

 

     

      Breakdown and Clean


     Depending on the type and condition of the spindle, proper breakdown      and cleaning can be labor intensive and time consuming. Taking apart

     a spindle may include cutting off seized nuts and pressing off rotors in      our 100 ton press. Old paint is stripped off. All orifice and lubrication      plugs are removed to get at minute internal passages that often harbor      contamination. Scale and corrosion are removed from  water jackets and      cooling surfaces.  Tapped holes are degreased, blown out and threads      checked. Every spindle component is thoroughly degreased prior to      inspection.Bearings and other components are examined to determine      the cause of the failure.

     

 

     

     ถอดรื้อและการทำความสะอาด


     การถอดจะยากหรือง่ายขึ้นอยู่กับชนิดและสภาพของตัวสปิ้นเดิลที่แตกต่างกันไป บางครั้ง

     จำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องตัดๆน็อตที่จับตายอยู่ หรือไม่ก็ใช้เครื่องอัดขนาด 100ตันเพื่อ

     ดันแกน มอเตอร์ให้หลุดออกจากตัวเสื้อเป็นต้น หลังจากเสร็จสิ้นการถอดก็จะเป็นขบวนการ

     ลอกสี ถอดและทำความสะอาด หัวฉีด หัวอัดจาระบี กำจัดสิ่งสกปรก คราบยางเหนียว      คราบสนิมและเศษโลหะตรงบริเวณส่วนระบายความร้อนของสปินเดิ้ลรวมถึงทำความสะอาด       บริเวณที่เป็นรูเทเปอร์และตรวจสอบสภาพของเกลียวอย่างละเอียดกล่าวได้ว่าสปิ้นเดิ้ลทุก

     แกน จะถูกทำความสะอาดอย่างหมดจดก่อนที่จะถูกส่งต่อไปเพื่อตวจจหาร่องรอยและสาเหตุ

     ของการเสียหาย

 

This contamination was removed from a lubrication port. The spindle was recently repaired by a HST competitor. Not everybody is as thorough as HST.
ภาพของเศษปนเปื้อนที่พบบริเวณช่องทางหล่อลื่นของสปินเดิ้ลที่ผ่านการซ่อมจากบริษัทอื่น  จะเห็นได้ว่าการซ่อมไม่ละเอียดเหมือน HST

 

     

     Our customers will probably never see the inside of their spindle cooling      jacket like this Okuma unit (below). However, at HST they are cleaned      until they shine. The surfaces inside the jacket are critical for proper      heat dissipation. Any scale or corrosion not removed negatively impacts      the thermal transfer coefficient causing spindles to run hotter. Running      hotter increases the likelihood of premature failure.

 

     

     หลายท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นภาพของช่องระบายความร้อนภายในสปินเดิ้ล ภาพข้างล่าง

     เป็นสปินเดิ้ลของOkuma ที่ HST ได้ทำความสะอาดและขัดผิวหน้าจนมันเป็นเงา

     ทั้งนี้เนื่องจากว่าผิวโลหะตรงบริเวณส่วนนี้ จะต้องสะอาดและราบเรียบจึงจะสามารถ

     ระบายความร้อนได้ดี สิ่งสกปรก คราบกัดกร่อนหรือสิ่งแปลกปลอมต่างๆมีผลด้านลบทำให้

     อุณหภูมิการทำงานของสปินเดิ้ลสูงขึ้นและอายุการใช้งานของสปินเดิ้ลสั้นลง

    

 

(L): Spiral cooling fins on an Okuma housing.
(ซ้าย) ครีบระบายความร้อนแบบ Spiral ในเสื้อของสปินเดิ้ลOkuma

 

      R): The customer only sees the fresh epoxy paint on the outside cooling jacket.

      But the  housing inside sparkles.
      (ขวา) ภายนอกของชุดระบายความร้อนที่ผ่านการเคลือบสี epoxy มาแล้ว

      ภายในเป็นชุดโลหะที่ผ่านการทำความสะอาดและขัดมัน มาเป็นอย่างดี

 

     

     Precision Measurement


     After cleaning, the components are moved to one of our examination      benches.Because extreme accuracy is required, dimensional      examination is conducted in an environmentally controlled clean area.

     All instruments used for measuring are calibrated to a certified set of      gages just prior to each examination.

 

     การวัดละเอียด


     หลังจากผ่านการทำความสะอาดชิ้นส่วนเรียบร้อยแล้วต่อไปเป้นการตรวจสอบซึ่งต้องมี

     ความเที่ยงตรงสูง ดังนั้นห้องปฎิบัติการจะต้องมีความสะอาดระดับคลีนรูมเครื่องมือวัด

     ที่ใช้ต้องมีการตรวจสอบเปรียบเทียบกับเครื่องมือวัดมาตรฐาณก่อนที่จะทำการวัดจริงทุกครั้ง

 

 

Calibrating a bore gage prior to housing examination.
เปรียบเทียบและปรับเครื่องมือที่จะใช้วัดห้องเสื้อของสปินเดิ้ล

 

     

     Once instrument calibration is verified, the following dimensions are

     examined and recorded*:

     

     หลังการตรวจสอบเปรียบเทียบเครื่องมือวัดแล้ว ขนาดและมิติที่สำคัญๆ

     ของสปินเดิ้ลจะถูกวัดและบันทึกไว้

    

 

 

        ....... .....................