>> TRAINING นวโลหะ <<

 

 

 

 

          

          เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2556  ทางบริษัท พีที คอมโพเน้นท์ จำกัด  ได้ร่วมกับ บริษัท เอ็น เอส เค แบริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

       จัดอบรมเกี่ยวกับการเลือกใช้ Linear Guide และ Ball Screw การบำรุงรักษา  การตรวจสอบอาการเสียประเภทต่างๆ

       และการตรวจเช็คสภาพ  Ball Screw เพื่อซ่อมสำหรับการใช้งานทดแทนสินค้าใหม่  รวมไปถึงการแนะนำ เกี่ยวกับบริการใหม่ๆ คือ

       การซ่อม Spindle  ซึ่งทางบริษัท ฯ ได้จับมือกับบริษัท รับซ่อม Spindle ชั้นนำของสหรัฐอเมริกา  ที่มีประสบการณ์ในงานซ่อมมาแล้วกว่า

       100,000 แกน และหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ เช่น Semiconductor, Printed Circuit board (PCB) , Machinery Center (CNC)

       ที่ใช้กันแพร่หลายในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และอื่นๆ ในการตรวจเช็ค Spindle แต่ละครั้ง

       ทุกชิ้นส่วนภายในได้ผ่านมาตรฐานการตรวจสอบ อย่างน้อย 22 จุด คุณภาพงานซ่อมเหมือนใหม่และมีการรับประกันงานซ่อมทุกชิ้น

       โดย ทางบริษัท ฯ ได้เข้าไปจัดงานให้แก่ บจ. นวโลหะอุตสาหกรรม , บจ.นวโลหะไทย , บจ.สยามเอทีอุตสาหกรรม , บจ. ATFB  เป็นต้น

       ณ.ห้องประชุม บริษัท นวโลหะอุตสาหกรรม มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 30 ท่าน