ความเสียหายและการวิเคราะห์สาเหตุ
     สปินเดิ้ลสามารถเสียหายก่อนเวลาที่ได้รับการออกแบบไว้ มีสาเหตุมาจากหลายๆประการ

     1. การปนเปื้อนในระหว่างการทำงานของสปินเดิ้ล สิ่งปนเปือนสามารถเข้าสู่แบริ่งผ่านทางอากาศและหรือทางการหล่อลื่น

     แรงดันลมที่ใช้เป่าทำความสะอาดควรรักษาให้คงที่เพื่อป้องกันการปนเปือน การปนเปื้อนสามารถเกิดจากสารหล่อเย็นโดยเฉพาะจากท่อทางสารหล่อเย็น

     ที่มีทิศทางการฉีดที่ไม่ถูกต้องหัวฉีดสารหล่อเย็นต้องฉีดไปที่เครื่องมือไม่ใช่ที่สปินเดิ้ล

     2. การหลุดหลวม การหลุดหลวมนั้นโดยทั่วๆไปจะเห็นได้จากการเคลื่อนไหวที่มากเกินไปของชุดสปินเดิ้ลในทิศทางแนวแกน

     ความเสียหายแบบนี้จะแสดงให้เห็นในรูปของคุณภาพชิ้นงานที่ไม่ดีโดยที่มีพิกัดความเผื่อไม่แม่นยำ

     3. การเยื้องแนว การเยื้องแนวในสปินเดิ้ลนั้น แทบจะเป็นเรื่องสม่ำเสมอที่มีสาเหตุจากเส้นผ่านศูนย์กลางในของตัวเสื้อไม่ถูกต้อง

    ไม่ว่าจะเป็นการเยื้องเชิงมุมหรือเยื้องศูนย์ของรางวิ่งของแบริ่งในสปินเดิ้ล การเยื้องแนวและการเอียงของแบริ่งมักจะเกิดขึ้นพร้อมกัน

     4. แบริ่ง ความเสียหายของสปินเดิ้ลมีสาเหตุจากแบริ่งที่เสียรูปทรงกายภาพ รวมถึงรอยร้าว และรอยตามดที่ผิวหน้าของแบริ่ง ซึ่งมีขนาดเล็กมาก

     สิ่งปนเปื้อนของการหล่อลื่นแบริ่งเป็นตัวเร่งความเสียหายให้เร็วขึ้น รวมการประกอบติดตั้งที่ไม่เหมาะสม เช่นใช้คอนตอกแบริ่งโดยตรง

     5. พรีโหลด ถ้าปรับพรีโหลดไม่เหมาะสม อายุของแบริ่งก็จะไม่ยาวนาน การพรีโหลดมากเกินไปเป็นสาเหตุให้แบริ่งร้อนเมื่อทำงานที่ความเร็วสูง

     6. การแตกหัก เป็นผลมาจากเครื่องมือที่ชำรุด แตกร้าว

     7. ความสั่นสะเที่อน สาเหตุหลักๆ ของความสั่นสะเทือนในสปินเดิ้ลคือความไม่สมดุล พิกัดความเผื่อทางมิติขนาดไม่ถูกต้อง วิธีการประกอบไม่เหมาะสม

     8. หมุนไม่ได้ ความเสียหายของสปินเดิ้ลหรือการหมุนไม่ได้อาจมีสาเหตุจากการปนเปื้อน การขัดตัว ความสั่นสะเทือนที่สูงเกินไป การแตกหัก

     การใช้งานระหว่างการประกอบที่ไม่ถูกต้อง